Условия за ползване на сайта

Настоящите „Общи условия“ уреждат отношения между:

„Ороингрос“ ЕООД, регистрирано в град Пловдив, ЕИК: 201690243, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив,  ул. Константин Нунков № 8, адрес за кореспонденция: ул. Константин Нунков № 8, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,

и от друга – ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА на този сайт във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки и услуги чрез електронен магазин за сребърна бижутерия и изработка на бижута https://oroingross.com/.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящата страница съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя продукти и услуги на потребителите/клиентите си посредством уеб сайта https://oroingross.com/. Тези условия обвързват всички потребители. С влизането си в този сайт потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. В случай, че не смята да го направи, молим да напусне сайта ни.
 2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://oroingross.com/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро онлайн каталог на продуктовите линии на търговеца до момента, в който Потребителят предприеме действие за поръчване.
 3. След връзка с администраторите на сайта или поръчване през кошницата на сайта, потребителите се съгласяват да закупят стоките, избрани от тях. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 1. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева с ДДС с наложен платеж при доставката на стоката.

ДОСТАВКА

 1. От момента на предаване на стоката от куриера Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 2. Веднага при доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност.
 3. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
 4. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 5. Когато доставеният продукт явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения му преглед, Клиентът може да поиска доставеният му продукт да бъде заменен със съответстващия на направената от него поръчка в срок от 24 часа от получаването й, като ние ще поемем разходите по връщането и замяната на несъответстващия продукт.
 1. При поръчка на артикули на стойност над …. лв. получавате БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА! За Ваше удобство, извършваме доставки с куриер до адрес или до офис на избраната от Вас куриерска фирма.

ЦЕНИ

12. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 1. Потребителят/клиентът има възможност да посещава уеб сайта ни, да разглежда и да поръчва обявените продукти на страниците ни.
 2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. (1)Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
  (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
  1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. Няма запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, изпирана, всички етикети и описания са налични.)

6. Са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

7. Не е запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.

(3)Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата, описана в същия член от Закона за защита на потребителите.

  16. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

  17. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата https://oroingross.com/.

  18. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от https://oroingross.com/ услуги;
 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипервръзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез https://oroingross.com/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.

19. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

20. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на oroingross.com.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни след разкриване на лични пароли за достъп от страна на клиента.

23. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за продуктите.

24. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, за да:

 • Ви помогнем при попълването на поръчката;
 • Ви информираме относно продукти или услуги;
 • да Ви предоставим продукти, услуги и поддръжка;
 • Ви известим за нови услуги или други продукти;
 • Ви предоставим персонализирани промоционални оферти;
 • изберем съдържание, което да Ви бъде показано.

25. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следните e-mail адреси: info@oroingross.com или gdpr@oroingreoss.com. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията за Вас, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

26. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които той не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл.  случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА (например трудности при изпълнение на доставки от страна на куриера).

27. ТЪРГОВЕЦЪТ инсталира на компютрите на потребителите строго необходими и функционални бисквитки (cookies). Повече за бисквитките прочетете тук.

ЛИЧНИ ДАННИ

28. Личните данни, които изискваме от Вас, за да можем да изпълним ангажимента  си като доставчик, са:

– Име и фамилия

– Имейл адрес

– Телефон за връзка

– Адрес за фактуриране и доставка

– Пощенски код

Ако имате регистриран профил на уеб сайта ни, по всяко време имате възможност да коригирате тези данни от личния си профил. Повече за нашата Политика за защита на личните данни.

29. ТЪРГОВЕЦЪТ държи на своите Потребители/клиенти и прави необходимото за конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите, уреждащи отношенията ни на търговец и клиент, и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

30.  ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на държавни органи, търговски дружества, физически лица и други извън доверените партньорства, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

ИЗМЕНЕНИЯ

31. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им. Ако Потребителят не уведоми ТЪРГОВЕЦА, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в писмена форма, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

дата: 23.02.2019

» При спор, който не можем да решим помежду си, можете да използвате сайта ОРС.

Scroll to Top